การสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้

” บรรยากาศที่ดีดี เนื้อหาในการเรียนรู้ที่เหมาะสม ”
เป็นสิ่งที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษต้องการ บางคนอาจมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จากที่ได้จากประสบการณ์จริงแล้วพบว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญกับพวกเขามาก
ทำให้เขาได้มีโอกาสในการเรียนรู้ที่เหมาะสม พอดีสำหรับเขาคือ อาจจะต้องมากครั้งกว่าเด็กทั่วไป อาจจะต้องง่ายกว่าเด็กทั่วไป อาจจะต้องละเอียดกว่าเด็กทั่วไป เห็นได้ชัดเจนกว่าเด็กทั่วไป เป็นต้น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขา……………